Your cart is empty.
×
Your cart is empty.

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť ADS ballooning, s.r.o., IČO: 36 187 321, so sídlom Jačmenná 10, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 10626/V (ďalej len „prevádzkovateľ“) má oprávnenie na špeciálnu prevádzku a vyhliadkové lety teplovzdušnými balónmi (ďalej len „služby“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou ADS ballooning a objednávateľom služby, prípadne treťou osobou,
  v prospech ktorej je služba objednaná, alebo ktorá službu využije (ďalej len „klient“). Všetky takéto zmluvné vzťahy sa riadia Všeobecnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito VOP.
 3. Tieto VOP sú zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa – www.balon.sk.

II. Vznik zmluvného vzťahu

 1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom vzniká zaplatením zálohy alebo celej kúpnej ceny služby.
 2. Objednávkou služby klient súhlasí s tým, že údaje o jeho osobe budú u prevádzkovateľa uchovávané v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa týmto zaväzuje, že bude používať tieto údaje iba pre vlastnú potrebu a nebude ich predávať ďalej tretím osobám.

III. Odstúpenie od zmluvy

 1. Pri kúpe služby – letenky na let balónom – prostredníctvom internetu má klient právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14-tich dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy, okrem prípadu, že k riadnemu poskytnutiu služby došlo skôr.
  Po uvedenom termíne je klient oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak napriek riadne uzavretej zmluve došlo k inému závažnému porušeniu zmluvy zo strany prevádzkovateľa a náprava nebola vykonaná ani napriek klientovmu predchádzajúcemu písomnému upozorneniu v primeranej lehote ponechanej prevádzkovateľovi na tento účel.
  Odstúpením od zmluvy stráca letenka svoju platnosť.
  Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy po tom, čo došlo k zániku platnosti letenky, pokiaľ nie je vo VOP uvedené inak.
 2. Pokiaľ klient odstúpi od zmluvy, prevádzkovateľ vráti platbu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14-tich dní odo dňa doručenia oznámenia klienta o odstúpení od zmluvy. Pre vrátenie platby klientovi využije prevádzkovateľ prednostne spôsob, ktorý pri úhrade za služby použil klient, pokiaľ tomu nebránia závažné okolnosti, alebo pokiaľ sa prevádzkovateľ a klient nedohodli inak.
 3. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí klient o svojom odstúpení od zmluvy informovať prevádzkovateľa formou jednostranného právneho úkonu (listom zaslaným poštou alebo e-mailom).

IIII. Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa poskytnúť klientovi let balónom za podmienok stanovených v objednávke a v potvrdení objednávky a za podmienok stanovených týmito VOP.
 2. Let balónom zahŕňa let v trvaní cca 1 hodiny a krst prvoletcov s vystavením krsteného listu vzduchoplavca. Dĺžka trvania letu môže byť v závislosti na daných meteorologických a miestnych podmienkach primerane skrátená alebo predĺžená rozhodnutím pilota alebo veliteľa balóna, bez nároku na kompenzáciu ceny.
  • Klient je oprávnený využiť službu letu balónom:
   iba po predložení platnej letenky, dokladu o úhrade alebo platného certifikátu / vouchera sprostredkujúcej spoločnosti, ktorá má s prevádzkovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci,
  • počas doby platnosti letenky – ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
  • za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej ponuke a / alebo na letenke. Klient podstupuje zakúpený let na vlastné riziko.

V. Cena letu balónom

 1. Cenník letov balónom je vždy uvedený na webovej stránke prevádzkovateľa – www.balon.sk. Cena letu balónom je podľa konkrétnej zmluvy vždy uvedená na daňovom doklade alebo na zálohovej faktúre. Cena je vždy uvedená vrátane príslušnej sadzby DPH.
 2. Cenu letu balónom je klient povinný uhradiť prevádzkovateľovi v plnej výške najneskôr 24 hodín pred termínom konania letu, ak sa nedohodnú inak.
 3. Cena za let balónom môže byť klientom uhradená iba spôsobmi uvedenými na webovej stránke prevádzkovateľa www.balon.sk. Platba v hotovosti je možná výhradne pri osobnom odbere v sídle prevádzkovateľa.
 4. Cena za let balónom mimo samotného letu balónom zahŕňa: krst prvoletcov, dopravu sprievodným vozidlom z miesta pristátia späť na miesto štartu a zákonom stanovené poistenie pasažierov.
 5. Ak si klient uplatňuje zľavu z ceny letu balónom, je povinný oznámiť to prevádzkovateľovi vopred, pri objednávke. Ak tak neurobí, prevádzkovateľ nemusí zľavu uznať. Jednotlivé zľavy na lety balónom nie je možné kombinovať a / alebo sčítať s inými zľavami.
 6. Cena letenky je kalkulovaná na osobu do hmotnosti 120 kg. Pri prekročení uvedenej hmotnosti je k cene zakúpenej letenky účtované 50%-né navýšenie.

VI. Letenka

 1. Klient si môže objednať let balónom / letenku prostredníctvom e-shopu na web stránke www.balon.sk, telefonicky, e-mailom, osobne v sídle prevádzkovateľa, alebo si môže zakúpiť voucher u zmluvných predajcov.
 2. Letenku si klient môže vyzdvihnúť osobne v sídle prevádzkovateľa alebo u zmluvných partnerov, môže mu byť zaslaná poštou alebo elektronicky. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné meškania spôsobené distribúciou.
 3. Letenka oprávňuje klienta na let balónom v lokalite, ktorá je v nej uvedená. Dodatočná zmena miesta štartu je možná, dohode s prevádzkovateľom.
 4. Letenka je nevratná. Vo výnimočných prípadoch je možné letenku stornovať. Výška storno poplatku je
  50 % z ceny zakúpenej letenky. V takomto prípade sa peniaze vyplácajú kupujúcemu.
 5. Letenka je prenosná, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že klient určí za seba na let balónom náhradnú osobu, prevádzkovateľ neúčtuje žiadne dodatočné poplatky.

VII. Platnosť letenky

 1. Platnosť letenky je 1 rok odo dňa predaja klientovi. V prípade, že je let balónom zakúpený v rámci akcie uverejnenej prevádzkovateľom, môže byť miesto štartu a / alebo platnosť letenky obmedzená.
 2. Platnosť voucherov zakúpených u zmluvných partnerov prevádzkovateľa je obmedzená v zmysle obchodných podmienok zmluvných partnerov.
 3. Pokiaľ počas doby platnosti letenky nebol rezervovaný žiaden termín letu, letenka po skončení platnosti prepadá a nedá sa už uplatniť, ani predĺžiť jej platnosť.
 4. Platnosť letenky je možné vo výnimočných prípadoch prevádzkovateľom predĺžiť, čo prevádzkovateľ potvrdí mailom alebo písomne. Predĺženie platnosti letenky je podmienené rezerváciou minimálne troch termínov letu zo strany klienta počas doby platnosti letenky.
 5. Ak nie je v zmysle týchto obchodných podmienok riadne rezervovaný let zrealizovaný z dôvodu nepriaznivého počasia na let, ponúkne prevádzkovateľ klientovi náhradný termín v rámci doby platnosti letenky, ak je to z kapacitných dôvodov možné, alebo predĺži platnosť letenky o nevyhnutne nutnú dobu. Klient si môže rezervovať náhradný termín letu počas doby platnosti letenky, prípadne v rámci predĺženej platnosti.
 6. Ak sa klient nedostaví na let podľa týchto VOP, alebo ak minimálne 48 hodín pred letom rezerváciu nezruší, letenka mu prepadá, nemá nárok na vrátenie ceny letenky, ani na náhradné plnenie zo strany prevádzkovateľa.
 7. Letenka je prenosná.

VIII. Rezervácia termínu letu

 1. Termín letu si klient dohodne s prevádzkovateľom po uzavretí zmluvy / zaplatení letu balónom:
  − prostredníctvom rezervačného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa
  − telefonicky na telefónnom čísle prevádzkovateľa určenom pre objednávky letov balónom, ktoré je uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa a / alebo na letenke,
  − e-mailom na e-mailových adresách prevádzkovateľa uvedených na webovej stránke prevádzkovateľa
  a / alebo na letenke.
 2. Prevádzkovateľ potvrdí klientovi rezerváciu termínu letu balónom telefonicky alebo e-mailom.
 3. Rezervovaný termín sa ešte dodatočne potvrdzuje vzhľadom na predpoveď počasia, prípadne na naplnenosť kapacity balóna (ak je to aplikovateľné).
 4. Prevádzkovateľ môže termín letu balónom zrušiť aj v deň štartu, ak aktuálne poveternostné podmienky nie sú vhodné na realizáciu bezpečného letu. Klient týmto berie na vedomie, že zrážky, príliš silný vietor, zlá viditeľnosť ako aj varovné predpovede počasia let vylučujú. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ upozorňuje klienta, že rozhodnutie o realizácii letu je výhradne v právomoci pilota, resp. veliteľa balóna a to aj na mieste štartu tesne pred ním na základe aktuálnych poveternostných podmienok, v súlade so všetkými bezpečnostnými hľadiskami a právnymi predpismi. Prevádzkovateľ rozhoduje o mieste štartu.
 5. Ak sa let balónom v dohodnutý termín z dôvodov nevhodných poveternostných podmienok alebo nenaplnenosti kapacity balóna (ak je to aplikovateľné) nezrealizuje, klient sa prihlási na iný termín letu.
 6. V súlade s vhodnými poveternostnými podmienkami a možnosťami prevádzkovateľa a klienta. Ak sa klient nemôže v dohodnutom termíne na lete zúčastniť zo závažných dôvodov, upovedomí prevádzkovateľa o tejto skutočnosti minimálne 24 hodín pred plánovanou realizáciou letu. Ak tak klient neurobí, je povinný určiť za seba náhradnú osobu alebo mu letenka prepadá. Za závažné dôvody sa považujú zdravotné dôvody resp. udalosti „vis major“. Ak sa klient po potvrdení letu nedostaví na štart letu balónom, letenka rovnako prepadá.
 7. V prípade, že prevádzkovateľ zistí, že minimálne 24 hodín pred letom nebola uhradená celá kúpna cena za let balónom a zmluvné strany sa nedohodli inak, je prevádzkovateľ oprávnený dohodnutý termín bez náhrady zrušiť.

IX. Obmedzenia

1. Zdravotné obmedzenie

1.1. Z bezpečnostných dôvodov sa letu balónom nemôžu zúčastniť tehotné ženy, deti do 12 rokov a nižšie ako 130 cm a osoby, ktoré nemôžu počas celého letu stáť. Klienti mladší ako 15 rokov môžu letieť iba v sprievode zákonného zástupcu, alebo dospelej osoby, ktorá za neho prevezme zodpovednosť, s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Klienti vo veku 15 – 18 rokov môžu letieť po predložení písomného súhlasu zákonného zástupcu. Smerom nahor nie je veková hranica obmedzená, rozhodujúci je však individuálny fyzický a zdravotný stav klienta. Pasažier je povinný uviesť pravdivý údaj o zdravotnom stave.

1.2. V prípade, že má klient pravidelné a závažné zdravotné problémy, alebo ak sa lieči na choroby srdca, krvného obehu, respiračné ochorenia, alebo zníženú pohyblivosť, prevádzkovateľ odporúča konzultáciu klienta s lekárom. Všetci klienti sú prevádzkovateľom pred letom informovaní o možných rizikách a základných pravidlách správania sa počas letu balónom. Starší klienti by sa mali počas rozhovoru s operátorom prevádzkovateľa informovať o možných rizikách.

1.3. Prevádzkovateľ prostredníctvom pilota alebo veliteľa balóna môže realizáciu letu odmietnuť, ak existuje podozrenie, že klient(-i) sú pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok.

2. Váhové obmedzenia

2.1. Klient s hmotnosťou vyššou ako 120 kg je povinný pred rezerváciou termínu letu oznámiť túto skutočnosť operátorovi prevádzkovateľa, ktorý pri danom lete zníži kapacitu o jednu osobu. Klient súčasne doplatí (v prípade, že už tak neurobil) + 50% z ceny už zakúpenej letenky.

2.2. Prevádzkovateľ môže vyžadovať informáciu o hmotnosti pasažiera, ktorá je nevyhnutná pre prípravu balóna a vykonania bezpečného letu. Pasažier je preto povinný uviesť pravdivý údaj o telesnej hmotnosti (+/- 5 kg).

3. Dôležité informácie a upozornenia

3.1. V záujme bezproblémového a bezpečného letu musia byť všetky pokyny pilota alebo veliteľa balóna rešpektované.
3.2. Ak klient bude súhlasiť, môže sa spolu s pilotom a posádkou balóna zúčastniť na príprave k letu a na činnostiach po pristátí balóna.

3.3. Pri preprave na miesto štartu, pri štarte, počas letu a predovšetkým pred pristátím, počas pristátia a pri preprave z miesta pristátia na miesto stretnutia dá pilot klientovi pokyny, ako sa má chovať.

3.4. Prevádzkovateľ upozorňuje, že v sprievodnom vozidle majú miesto iba klienti. Priatelia, známi alebo rodinní príslušníci môžu nasledovať sprievodné vozidlo vlastným autom. V niektorých odôvodnených prípadoch je nutné, aby sprievodné vozidlo pri odvoze balóna zišlo z cesty na pole alebo lúku. V týchto prípadoch je nutné, aby ďalšie vozidlá ostali na ceste.

4. Oblečenie a batožina

4.1. Odporúča sa pohodlné športové oblečenie a pevná obuv. Oblečenie a obuv môže byť počas letu a pristátia znečistené. V koši balóna počas letu nedochádza k zmene teploty oproti teplote na zemi, preto nie je potrebné špeciálne alebo teplejšie oblečenie.

4.2. V prípade, že oblečenie a obuv sú neprimerané na absolvovanie letu, môže pilot klienta z letu vylúčiť.

4.3. Fotografovanie a filmovanie počas letu balónom je povolené iba pre potreby domáceho videa pre vlastnú potrebu. Komerčné filmovanie a vyhotovovanie fotodokumentácie je možné realizovať iba za vopred a zvlášť stanovených podmienok prevádzkovateľom. Za kamery, okuliare, fotoaparáty, a iné osobné veci klienta prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť. Ak si klient uvedené predmety vezme so sebou na let, zodpovedá za ich bezpečnosť sám počas celého letu, t.j. vrátane prípravy, štartu, letu, pristátia, ako aj počas jazdy autom na miesto štartu a z miesta pristátia späť na miesto stretnutia. Za poškodenie predmetov a zranenia spôsobené predmetmi niektorého z účastníkov ručí pasažier, ktorý vzal tieto predmety so sebou.

4.4. Podľa platnej legislatívy v oblasti letectva sú klienti povinní podrobiť sa bezpečnostnej prehliadke, aby sa vylúčila možnosť prepravy nebezpečných predmetov (zbrane, výbušniny, horľaviny, atď.).

X. Poistenie

 1. Každý pasažier je poistený v zmysle platných právnych predpisov.
 2. Poistné udalosti a zranenia musia byť bezodkladne oznámené pilotovi / veliteľovi balóna alebo prevádzkovateľovi.

XI. Realizácia letu inou spoločnosťou

 1. V jednotlivých prípadoch môže prevádzkovateľ realizáciou letu poveriť inú dodávateľskú spoločnosť, ktorá taktiež vykonáva lety teplovzdušným balónom a spĺňa rovnaké právne predpoklady zákona o civilnom letectve. Ručenie v tomto prípade berie na seba poverená spoločnosť a pilot.

XII. Zánik zmluvy

 1. V prípade, že klient nevyužije let balónom do uplynutia platnosti letenky, zmluva zaniká bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.
 2. Zmluva pred uplynutím doby platnosti letenky zaniká a to bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny v prípade ak:
  a) sa klient nedostaví v dohodnutom termíne na let balónom bez ospravedlnenia alebo odôvodnenia,
  b) klient zruší dohodnutý termín letu menej ako 48 hodín pred realizáciou letu bez určenia náhradnej osoby,
  c) je klient z letu vylúčený pilotom alebo veliteľom balóna pre podozrenie, že je pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok alebo pre nevhodnosť odevu a obuvi,
  d) je pasažier, ktorý príde v dohodnutom termíne na let balónom z bezpečnostných dôvodov v súlade s týmito VOP z prepravy vylúčený a neurčí za seba náhradnú osobu.

XIII. Uplatnenie zodpovednosti za vady

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že služba bude poskytnutá spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek vadné plnenie je klient oprávnený reklamovať spôsobom uvedeným v VOP.
 2. Predpokladom pre uskutočnenie reklamácie je platná a účinná zmluva medzi klientom a poskytovateľom. Reklamáciu objednaných služieb je klient oprávnený uplatniť u zodpovednej osoby alebo písomne v sídle prevádzkovateľa, elektronicky – na e-mailovej adrese balon@balon.sk, alebo na telefónnom čísle
  0911 166 333.
 3. V reklamácii klient uvedie najmä meno a priezvisko, číslo letenky a podrobne opíše povahu vytýkanej vady. Klient je oprávnený uviesť tiež ďalšie údaje, ktoré pomôžu prešetreniu jeho reklamácie, ako aj ním preferovaný spôsob vybavenia reklamácie.
 4. Klient je povinný služby reklamovať bezprostredne po dodaní chybného plnenia. Bezprostredne po prevzatí letenky (faktúry) je tiež povinný skontrolovať údaje v nich obsiahnuté. Na vady, na ktoré klient neupozorní ani do 14 dní odo dňa, kedy ich mohol identifikovať, nie je prevádzkovateľ povinný prihliadnuť a klient stráca nárok na zmenu alebo kompenzáciu.
 5. Možnosť reklamácie sa nevzťahuje na služby, ktoré neboli riadne objednané, zaplatené a / alebo rezervované.
 6. Objednávky sú pre prevádzkovateľa nezáväzné až do okamihu ich zaplatenia a potvrdenia prevádzkovateľom. Z uskutočnenej objednávky nevyplýva klientovi nárok na akúkoľvek kompenzáciu.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie klienta, ktoré viedlo k tomu, že služby nemohli byť riadne poskytnuté, najmä nezodpovedá za neskorú rezerváciu termínu plnenia služby, ktorá znemožnila jej poskytnutie, ako ani za iné prekážky ktoré viedli k tomu, že rezervácia bola klientom zrušená.
 8. V prípade, ak bude poskytnutie objednanej služby zrušené v dôsledku technickej poruchy, nepriaznivého počasia a s tým súvisiacim rizikom pre bezpečné poskytnutie služby, je klient oprávnený na uskutočnenie novej rezervácie v termíne počas doby platnosti letenky.
 9. V prípade, ak bude poskytnutie objednanej služby odopreté alebo prerušené z dôvodov na strane klienta, najmä ak sa zistí, že klient je pod vplyvom alkoholu, liekov alebo iných látok, ktoré robia poskytnutie služieb nebezpečným pre neho alebo tretie osoby, alebo pokiaľ sa ukáže, že klient nespĺňa požiadavky potrebné na poskytnutie služby (najmä výšku, vek, hmotnosť a pod.) klient nemá nárok na kompenzáciu.
 10. Prevádzkovateľ prešetrí obsah reklamácie pokiaľ možno bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa obdržania reklamácie a o prijatí reklamácie vydá klientovi potvrdenie. Následne je o výsledku vybavenia reklamácie, ako aj o prípadných možnostiach kompenzácie, povinný bezodkladne informovať klienta.
 11. V prípade uznania reklamácie, pokiaľ nie je v VOP uvedené inak, má klient prioritne právo na bezodkladné odstránenie vady formou poskytnutia nového termínu využitia objednaných služieb. V prípade opakovanej odôvodnenej reklamácie, a tiež v prípadoch, kedy sa tak prevádzkovateľ s klientom výslovne dohodne, je klient oprávnený od zmluvy s prevádzkovateľom odstúpiť a požadovať vrátenie zaplatenej ceny.

XIIII. Ochrana osobných údajov

 1. Uskutočnením objednávky dáva klient prevádzkovateľovi výslovný súhlas s aplikáciou VOP a zároveň so spracovaním osobných údajov o klientovi, ktoré klient poskytol a to v súlade so zákonom 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, vek, hmotnosť, zdravotná spôsobilosť sú získavané výlučne na účely uvedené v zmluve a VOP, pričom prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zabraňuje ich neoprávnenému sprístupneniu tretím osobám a ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené.
 3. Osobné a fakturačné údaje potrebné pre komunikáciu s klientom budú použité výhradne pre účely objednávkového systému, pre účely interných rozborov a analýz, slúžiacich k vyhodnoteniu systému. Kontaktné údaje klientov slúžia predovšetkým na zabezpečenie plnenia záväzkov prevádzkovateľa vyplývajúce zo zmluvy ako aj na informácie klientov o budúcich ponukách a akciách, pokiaľ s tým vyjadrili svoj súhlas.
 4. Klient v pozícii dotknutej osoby má právo požadovať opravy a úpravy v osobných údajoch, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo požadovať ich zničenie alebo vymazanie z databáz prevádzkovateľa, najskôr však potom, čo došlo k zániku platnosti letenky (najmä jej využitím).

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy klienta a prevádzkovateľa sa riadia právom Slovenskej republiky.
 2. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie VOP alebo zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, neovplyvní to platnosť ostatných ich ustanovení.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP, ktoré sú pre klientov účinné od okamihu ich zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa. Klienti, s ktorými už poskytovateľ uzatvoril zmluvu, avšak ktorí ešte nevyužili plnenie podľa nej, sú oprávnení vyjadriť bez zbytočného odkladu svoj nesúhlas s novým znením VOP. Pokiaľ v takomto prípade dôjde k vypovedaniu zmluvy s okamžitou platnosťou, klient má v takom prípade nárok na vrátenie všetkých dovtedy poskytnutých plnení. Zmena VOP nadobudne účinnosť dňom uvedeným v VOP, pokiaľ klient zmluvu nevypovie, alebo pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak.
 4. Uskutočnením objednávky klient bez výhrad prijíma všetky ustanovenia VOP, vrátane všetkých podmienok týkajúcich sa ceny a pod., ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
 5. VOP sú platné s účinnosťou od 1.1.2018.